Knihkupectví a Antikvariát U Slona

Kategorie

Reklamační řízení

Naše knihkupectví se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele. Při reklamaci zašlete prosím reklamované zboží společně s kopií námi vystavené faktury a popisem vady na naši adresu (viz Kontakty) jako doporučený poštovní balík. Dobírková zásilka nebude přijata. Zároveň uveďte, zda v případě kladného vyřízení reklamace chcete reklamované zboží vyměnit za zboží bezvadné či zda chcete vrátit Vaši platbu.
Jestliže se rozhodnete pro druhou možnost, zašlete nám číslo Vašeho bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.


Odstoupení od smlouvy

Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (objednávky zboží), a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Při odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží jako doporučený poštovní balík na naši adresu (viz Kontakty). Dobírka nebude přijata. Akceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotřebení, zároveň zašlete s knihou kopii námi vystavené faktury a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze - číslo účtu či kontaktní adresu.

Vzorový dopis pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete na následujícím odkazu:

https://www.dtest.cz/clanek-545/vzor-odstoupeni-od-smlouvy-pro-nakupy-v-internetovem-obchode

 

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Kupující bere na vědomí, že není-li výslovně uvedeno u konkrétní položky, že se jedná o zboží nové, platí, že zboží prodávané přes internetový obchod prodávajícího je použitým zbožím (antikvariátní zboží) ve smyslu § 2167 písm. c) občanského zákoníku a jeho kupní cena byla v souladu s § 2167 písm. a) občanského zákoníku stanovena s ohledem na vady tohoto zboží. Na zboží se tedy dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku nevztahují práva kupujícího dle § 2165 občanského zákoníku. V návaznosti na výše uvedené je u každé položky zboží uveden stav opotřebení, který je také zohledněn v kupní ceně zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn dle výslovného ujednání v tomto odstavci a v návaznosti na § 2168 občanského zákoníku uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží, v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Bylo–li koupeno kupujícím zboží, u něhož je výslovně uvedeno, že se jedná o nové spotřební zboží, platí zákonná doba pro uplatnění práv z vad v délce dvaceti čtyř (24). 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz.

 

 

Zpracování osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Eva Fibichová - Knihkupectví U Slona IČO: 46685332, se sídlem Hradební II 132, 397 01 Písek (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou:

Eva Fibichová

email: antikvariatuslona@seznam.cz


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Pro účely nezbytné k uzavření smlouvy zpracováváme tyto potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, 
daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Tyto údaje tedy musíme zpracovat při každé objednávce, tak aby mohla být realizována a plněna; Váš souhlas v tomto případě tedy není vyžadován.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby – odesílatel zboží podílející se na dodání zboží / služeb /  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 
uvedený v čl. I. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, antivirový program.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto osoby jsou povinné zachovávat mlčenlivost, která se vztahuje i na Vaše osobní údaje.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.DomůDomů

Košík  

(prázdný)